Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie : zwołania LIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 czerwca 2014 roku o godz. 11 00 LIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2013 roku.
7. Informacja z przygotowania (zaawansowania) zadań inwestycyjnych do realizacji na 2014 rok uchwalonych przez Radę Powiatu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2013 rok .
8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2013 rok.
8.2. Przedstawienie Uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2013 rok.
8.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
8.5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2013.
8.6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Myszkowskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Myszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia symbolu Powiatu Myszkowskiego: łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad używania symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, baneru, łańcucha i pieczęci.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok w związku z realizacją projektów unijnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków majątkowych między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014-2028.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

20

CZE

2014

68451

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.