Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie : zwołania LVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 31 października 2014 roku o godz. 11 00 LVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu z dnia 26 września 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przygotowanie dróg do zimowego utrzymania na sezon 2014/2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc październik 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w Myszkowie w budynku przy ul. Pułaskiego 42.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
15. Podjecie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Powiatem Tarnogórskim dot. pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Zboru Kościoła Zielonoświątkowego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu SP ZOZ w Myszkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok w związku z realizacją projektów unijnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014-2028.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad sesji.

27

PAŹ

2014

75654

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.