Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu w Myszkowie informuje o możliwości składania ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku w zakresie:

I. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p/n:

„Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu”:

1) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na boiskach „Orlik” dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,
2) Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
3) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
4) Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
5) Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2015 roku na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono:
- w 2006 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2007 r. – kwotę 5.000 zł
- w 2008 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2009 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2010 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2011 r. – kwotę 6.000 zł,
- w 2012 r. – kwotę 6.000 zł.
- w 2013 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2014 r. – kwotę 0.000 zł

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Organizacje pozarządowe, fundacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Podmioty składające i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki:

- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej mającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i możliwością ich rozliczania,
- złożyć w terminie poprawnie i w czytelny sposób wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący efektywne, terminowe i oszczędne wykonywanie zadania,
- wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.

Termin i sposób składania ofert

Kompletne oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 6 marca 2015 r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści: „Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2015 r. na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”.

Druki ofert można pobrać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych (V piętro,pokój nr 501) oraz w wersji elektronicznej na stronie: http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/, zakładka: „Otwarte Konkursy Ofert”.

11

LUT

2015

98641

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.